preloader

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

Business Computer Department

 • วิชาเรียน

  ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

หลักสุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

จุดประสงค์สาขาวิชา

 • 1.เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการ แก้ปัญหาทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพฒนาตนเองและวิชาชีพ.
 • 2.พื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกตใช์ หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 • 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
 • 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 • 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดยประยุกต์ ใช์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คํานึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
 • 7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

ด้านความรู้

 • 1. หลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
 • 2. หลักการตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหา
 • 3. หลักการเลือกใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
 • 4. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 5. หลักการจัดการงานอาชีพ

ด้านทักษะ

 • 1. ทักษะการเลือกและประยุกต์ ใช้วิธีการเครื่องมือและวัสดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
 • 2. ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กำหนด
 • 3. ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
 • 4. ทักษะการใชคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • 5. ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภยในการปฏิบัติงาน
TEACHER
Teacher

นายพยุงศักดิ์ สบายใจ

หัวหน้าแผนก