ข้อมูลบุคลากร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

hello

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว

ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

hello

นางสุดใจ ภู่เทศ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


hello

นายสนธิต ดาโรจน์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


hello

นางสาวทักษิณา ชมจันทร์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


hello

นายธนชน อินทจันทร์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


คณะครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


hello

นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

ตำแหน่ง :: หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :: ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

hello

นางสาวพัชนีย์ วิธิบุญ

ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :: ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


hello

นายกฤตเมธ ประกอบแสง

ตำแหน่ง :: ทวิภาคีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :: วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

hello

นางสาวธารทิพย์ ภาเรือง

ตำแหน่ง :: ธุรการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :: ทล.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


hello

นายอุเทน นามโคตร

ตำแหน่ง :: ปกครองสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :: ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

hello

นางสาวละอองดี สีหันตร์

ตำแหน่ง :: ธุรการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :: บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ