ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบมาตรฐานวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

Design & Scree

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “Design & Screen “ ...ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

COMPUTER CAMP ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดำเนินโครงการCOMPUTER CAMP ครั้งที่๒/๒๕๖๑ เพื่อเซ็น Portfolio และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่๕.๓และ๕.๔ ของนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒...


ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร...


ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ และปวส.๑ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐...


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ และปวส.๑ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน...


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุุรกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมพบปะนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ได้จัดกิจกรรมพบปะนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง เนื่องในโอกาศวันปีใหม่ ๒๕๖๐่...ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญสังฆทาน เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมทำบุญสังฆทาน เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดแสงเกษม อ.เดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงข้อมูลระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop

วันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้จัดกิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop นักศึกษาระดับ ปวส๒ และ ปวช๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐น. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๑๑-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาขาวิชาได้เข้าร่วมการแข่งขันงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาขาวิชาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204-2103 เรียบเรียงโดย อ.สายฝน สาระผล  

ประกาศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดขอุดม กำหนดการติวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์  

ประกาศจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่องกำหนดการประเมินรายวิชาโครงการ และโครงการพี่เพื่อน้อง  

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนรับดับ อศจ.อุบลราชธานีเข้าร่วมแข่งขันเว็บไซต์ ระบบการขายสินค้าออนไลน์ระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เตรียมความพร้อมรับการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบตัดสินระดับภาค(รอบสอง)

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างวันที่ 18 มิถุนายน 2558

YouTube สอศ.

Links

hello

hello

hello

hello

hello

hello